Rhian Omlang

Rhian Omlang

Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become c
Rhian Omlang