Explore Com K7296683, Indochina Southeast and more!

Explore related topics

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

เเฟชั่นทรงผม สมัยต้นรัตนโกสินทร์

เเฟชั่นทรงผม สมัยต้นรัตนโกสินทร์

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : K7296683 "ภาพประวัติศาสตร์" ย้อนรอยกรุงเทพมหานครในอดีต [ประวัติศาสตร์]

PANTIP.COM : F9710111 @@@@ ขอเชิญชมภาพเมืองไทยสมัยก่อน และ ภาพกรุงเทพ มหานคร ที่หาดูได้ยาก นะคะ @@@@ []

PANTIP.COM : F9710111 @@@@ ขอเชิญชมภาพเมืองไทยสมัยก่อน และ ภาพกรุงเทพ มหานคร ที่หาดูได้ยาก นะคะ @@@@ []

คุกกองมหันต์โทษ ริมถนนมหาไชย เป็นเรือนจำที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 (ปี พ.ศ. 2433) การก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับแบบอย่างมาจากต่างประเทศ เรือนจำดังกล่าวมีทั้ง "คุก" หรือ สถานที่คุมขังผู้ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ "ตะราง" สถานที่คุมขังผู้ต้องโทษต่ำกว่า 6 เดือน

คุกกองมหันต์โทษ ริมถนนมหาไชย เป็นเรือนจำที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 (ปี พ.ศ. 2433) การก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับแบบอย่างมาจากต่างประเทศ เรือนจำดังกล่าวมีทั้ง "คุก" หรือ สถานที่คุมขังผู้ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ "ตะราง" สถานที่คุมขังผู้ต้องโทษต่ำกว่า 6 เดือน

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search