Explore Heroes and more!

“RFID Hero 2013”  สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จครั้งใหม่  ด้วยยอดสั่งซื้อกว่า 20 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมงานขานรับเทคโนโลยี ตบเท้าเข้างานมากกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัว - http://www.thaimediapr.com/rfid-hero-2013-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9

“RFID Hero 2013” สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดสั่งซื้อกว่า 20 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมงานขานรับเทคโนโลยี ตบเท้าเข้างานมากกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัว - http://www.thaimediapr.com/rfid-hero-2013-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9

Pinterest
Search