Explore Meat, Falcons and more!

Explore related topics

Đại bàng mào Trung và Nam Mỹ | Crested eagle (Morphnus guianensis)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT) | (Loài sắp bị đe dọa)

Đại bàng mào Trung và Nam Mỹ | Crested eagle (Morphnus guianensis)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT) | (Loài sắp bị đe dọa)

Diều mào/Diều đầu nâu tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á | Crested hawk-eagle/Changeable hawk-eagle (Nisaetus cirrhatus)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

Diều mào/Diều đầu nâu tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á | Crested hawk-eagle/Changeable hawk-eagle (Nisaetus cirrhatus)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

Chim Cắt ức cam Trung và Nam Mỹ Orange-breasted falcon (Falco deiroleucus)(Falconidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT)(Loài sắp bị đe dọa)

Chim Cắt ức cam Trung và Nam Mỹ Orange-breasted falcon (Falco deiroleucus)(Falconidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT)(Loài sắp bị đe dọa)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Diều núi; Họ Chim Ưng-Accipitridae; tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á, Thái Lan và Indonesia || Mountain hawk-eagle/Hodgson's hawk-eagle (Nisaetus nipalensis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Diều núi; Họ Chim Ưng-Accipitridae; tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á, Thái Lan và Indonesia || Mountain hawk-eagle/Hodgson's hawk-eagle (Nisaetus nipalensis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Diều đen trắng; Họ Ưng- Accipitridae; Trung và Nam Mỹ || Black-and-white hawk-eagle (Spizaetus melanoleucus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Diều đen trắng; Họ Ưng- Accipitridae; Trung và Nam Mỹ || Black-and-white hawk-eagle (Spizaetus melanoleucus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Diều núi; Họ Chim Ưng-Accipitridae; tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á, Thái Lan và Indonesia || Mountain hawk-eagle/Hodgson's hawk-eagle (Nisaetus nipalensis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Diều núi; Họ Chim Ưng-Accipitridae; tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á, Thái Lan và Indonesia || Mountain hawk-eagle/Hodgson's hawk-eagle (Nisaetus nipalensis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chim Cắt Tí Hon; Họ Chim Cắt-Falconidae; đông và nam châu Phi || Pygmy falcon (Polihierax semitorquatus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chim Cắt Tí Hon; Họ Chim Cắt-Falconidae; đông và nam châu Phi || Pygmy falcon (Polihierax semitorquatus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Đại bàng Verreaux/Đại bàng đen châu Phi | Verreaux's eagle/African black eagle (Aquila verreauxii)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)(Nhà thực vật học và điểu học người Pháp Jules Pierre Verreaux 24/8/1807–7/9/1873)

Đại bàng Verreaux/Đại bàng đen châu Phi | Verreaux's eagle/African black eagle (Aquila verreauxii)(Accipitridae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)(Nhà thực vật học và điểu học người Pháp Jules Pierre Verreaux 24/8/1807–7/9/1873)

The Grey Eagle (Harpyhaliaetus coronatus) [Águia Cinzentais] An Eagle  which occurs from Argentina to Bolivia and generally in central Brazil . Although called an eagle, it is actually a large hawk.  It lurks high in treetop branches. Flies over footpaths and riparian forests.

The Grey Eagle (Harpyhaliaetus coronatus) [Águia Cinzentais] An Eagle which occurs from Argentina to Bolivia and generally in central Brazil . Although called an eagle, it is actually a large hawk. It lurks high in treetop branches. Flies over footpaths and riparian forests.

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Diều đen trắng; Họ Ưng- Accipitridae; Trung và Nam Mỹ || Black-and-white hawk-eagle (Spizaetus melanoleucus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Diều đen trắng; Họ Ưng- Accipitridae; Trung và Nam Mỹ || Black-and-white hawk-eagle (Spizaetus melanoleucus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Pinterest
Search