Pinterest • The world’s catalogue of ideas
from Beaux-arts

paintingses: Joan of Arc by Albert Lynch... - lehrbataillon

Eleanor of Aquitaine, 1122-1204, the most powerful woman of the high middle ages, mother to three Plantagenet kings, Henry (the young king), Richard the Lionheart and John.

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ