பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகள (வககபடய கலகஷன) வககபடய கலகஷனஸ)  பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகளபல கணபபடகனறன.இயசயதய மறறம அதச சழவளள பரதசஙகளல பதன சயயம பதம அவர வணணகக எடததககளளப படடபனபம அவரத சடரகளல அவரக கறகக பலபயரகள பயனபடததனரகள. இவறறள வவலயததன பதய ஏறபடடல எழதபபடட பயரகள இனறம கறஸதவரல பயனபடததப படகறத.  இயறபயரதக  பல எழததளரகளஇயசஎனற பயரன தடககம பறறயம அதன பரள பறறயம பல வளகக கடடரகள எழதயளளனர. உறதயன தகவலகளனபட இயச எனற பயரஎபரயமழபபயரன יהושוע (யஷஹ) இத வவலயததல மதலவதக யததரகம 17:8 இல கணபபடகறத. மசகக அடதததக இஸரவல மககளன தலவரன பயரகம. இபபயரல…

பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகள (வககபடய கலகஷன) வககபடய கலகஷனஸ) பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகளபல கணபபடகனறன.இயசயதய மறறம அதச சழவளள பரதசஙகளல பதன சயயம பதம அவர வணணகக எடததககளளப படடபனபம அவரத சடரகளல அவரக கறகக பலபயரகள பயனபடததனரகள. இவறறள வவலயததன பதய ஏறபடடல எழதபபடட பயரகள இனறம கறஸதவரல பயனபடததப படகறத. இயறபயரதக பல எழததளரகளஇயசஎனற பயரன தடககம பறறயம அதன பரள பறறயம பல வளகக கடடரகள எழதயளளனர. உறதயன தகவலகளனபட இயச எனற பயரஎபரயமழபபயரன יהושוע (யஷஹ) இத வவலயததல மதலவதக யததரகம 17:8 இல கணபபடகறத. மசகக அடதததக இஸரவல மககளன தலவரன பயரகம. இபபயரல…

With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse ...

With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse ...

Tamil Bible,Wallpapers,Study,Bible Verses,Jesus

il Christian wallpapers, Tamil Bible, Tamil Bible Verse wallpaper, christsquare.com #tamilchristian #tamilchristianwallpaper

il Christian wallpapers, Tamil Bible, Tamil Bible Verse wallpaper, christsquare.com #tamilchristian #tamilchristianwallpaper

Tamil christian wallaper, www.christsquare.com, bible christian wallpaper, tamil christian mobile wallpaper

Tamil christian wallaper, www.christsquare.com, bible christian wallpaper, tamil christian mobile wallpaper

மத்தேயு 18 அதிகாரம் 3. நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்ளைகளைப்போல் ஆகாவிட்டால், பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.  4. ஆகையால் இந்தப்பிள்ளையைப்போலத் தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் எவனோ, அவனே பரலோகராஜ்யத்தில் பெரியவனாயிருப்பான்.  லூக்கா 18:17 எவனாகிலும் சிறுபிள்ளையைப்போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அதில் பிரவேசிக்கமாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

மத்தேயு 18 அதிகாரம் 3. நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்ளைகளைப்போல் ஆகாவிட்டால், பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 4. ஆகையால் இந்தப்பிள்ளையைப்போலத் தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் எவனோ, அவனே பரலோகராஜ்யத்தில் பெரியவனாயிருப்பான். லூக்கா 18:17 எவனாகிலும் சிறுபிள்ளையைப்போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அதில் பிரவேசிக்கமாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

Pinterest
Search