دورة الالكترونيات العملية :: 13- مولد الموجات عمليا (Function Generator) http://ift.tt/2rCRTz2

دورة الالكترونيات العملية :: 13- مولد الموجات عمليا (Function Generator) http://ift.tt/2rCRTz2

Innovative Electronics Ideas: FUNCTION GENERATOR

Innovative Electronics Ideas: FUNCTION GENERATOR

Original JYE Tech DIY FG085 DDS Digital Synthesis Function Generator Kit With Panel

Original JYE Tech DIY FG085 DDS Digital Synthesis Function Generator Kit With Panel

Function Generator,Arduino,Generators,Electronics,Panel

Function generator

Function Generator

Function Generator: 12 Steps (with Pictures)

ICL8038 Function Generator

ICL8038 Function Generator

function-generator-circuit-diagram-opamp

function-generator-circuit-diagram-opamp

Original JYE Tech DIY FG085 DDS Digital Synthesis Function Generator Kit With Panel

Original JYE Tech DIY FG085 DDS Digital Synthesis Function Generator Kit With Panel

Function Generator,Arduino,Generators,Electronics,Panel

Máy phát xung tùy ý Tektronix AFG2021 (20 MHz, 1 kênh, 250 MS/s). Thông thường, để tạo ra một loạt các tín hiệu đòi hỏi phải có sự đầu tư một máy phát tín hiệu cao cấp. Máy phát xung bất kỳ Tektronix AFG2021 được trang bị với băng thông 20 MHz, độ phân giải 14-bit và tốc độ lấy mẫu 250 MS/s. AFG2021 Arbitrary Function Generator có thể tạo ra các tín hiệu đơn giản và phức tạp có thể đáp ứng nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Máy phát xung tùy ý Tektronix AFG2021 (20 MHz, 1 kênh, 250 MS/s). Thông thường, để tạo ra một loạt các tín hiệu đòi hỏi phải có sự đầu tư một máy phát tín hiệu cao cấp. Máy phát xung bất kỳ Tektronix AFG2021 được trang bị với băng thông 20 MHz, độ phân giải 14-bit và tốc độ lấy mẫu 250 MS/s. AFG2021 Arbitrary Function Generator có thể tạo ra các tín hiệu đơn giản và phức tạp có thể đáp ứng nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Pinterest
Search